Skip to main content

Terenska nastava Rudnici Boksita Jajce UNTZ

O kursu

KUrs je zamišljen da u vidu fotografija i kratkih video isječaka studentima približi osnačin otvaranja kamenoloma na dvije lokacije koje vodi Rudnik Boksita Jajce. POred prikaza načina otvaranja i razrade kamenoloma dat je uvid u obradu kamena i procese koji se obavljaju u pripremi finalnog proizvoda.

Zahtjevi

Za praćenje ovog kursa nisu potreban prethodna znanja i vještine.

Kurs pripremili

Course Staff Image #1

Samir Nurić

Dr sc. Samir Nuric je redovni profesor na katedri za Površinsku eksploataciju Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli. Učestvovao je u izradi brojnih projekata, te napisao veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti površinske eksploatacije mineralnih sirovina. Autor i koautor je nekoliko udžbenika i knjiga.

Course Staff Image #2

Adila Nurić

Dr sc. Adila Nurić je redovni profesor na katedri za Geoprostorne podatke, inženjersku grafiku i numeričko modelovanje Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti programiranja, kompjuterske simulacije i numeričkog modelovanja.

Često postavljena pitanja

Da li je potrebna dodatna literatura za praćenje kursa?

Ne, nije neophodna nikakva dodatna literatura za praćenje kursa.

  1. Course Number

    TN_PEK
  2. Classes Start

    Feb 01, 2019
Enroll