Skip to main content

Upravljanje Složenim Sistemima UNI

O kursu:

Kurs Upravljanje Složenim Sistemima usaglašen je sa laboratorijskim i auditivnim vežbama iz predmeta Identifikacija sistema u okviru studijskog modula Upravljanje sistemima. Kurs se bazira na predstavljanju tehnoloških procesa koji su sastavni deo rada mnogih industrijskih postrojenja. Generalno, regulacija složenih upravljačkih sistema vrši se centralizovanom upravljačkom strukturom zasnovanom na automatizovanim procesima i upravljačkom korisničkom centru. U okviru kursa su predstavljene savremene koncepcije upravljanja sistemima za izvršenje četiri tehnološka procesa. Automatizacija procesa ostvarena je korišćenjem programabilnih logičkih kontrolera koji su sastavni delovi sistema. Kontrola rada uređaja zasnovana je na računarskom nadzoru sistema i zadavanju potrebnih upravljačkih naredbi, a sve sa ciljem dobijanja željenih odziva sistema. Kurs se sastoji od četiri nastavnih jedinica od kojih svaka obrađuje po jedan laboratorijski sistem. Tehnološki procesi koji će biti obrađeni u okviru ovih lekcija su: regulacija nivoa tečnosti u rezervoaru, regulacija protoka tečnosti kroz cevni sistem, regulacija temperature tečnosti u cevnom sistemu i regulacija i kontrola vrednosti pritiska u dva rezervoara.

Svaka nastavna jedinica sastoji se iz 3 dela. Prvi deo čini predstavljanje uređaja, njegovih osnovnih elemenata i funkcionalnosti koje ga karakterišu. U drugom delu je predstavljeno softversko okruženje aplikacije u okviru koje se vrši kontrola i upravljanje sistemom. Treći deo predstavlja laboratorijsku vežbu u okviru koje se demonstrira rad uređaja, vrši detekcija i snimanje pratećih odziva sistema i utvrđuje dejstvo različitih sistemskih poremećaja na stabilnost rada. Eksperimentalni rad modela prikazan je u jednom od dva moguća automatska režima rada. Prvi je on-line kontrola željenih vrednosti izlaznog signala, gde korisnik u trenutku menja zadatu vrednost koju sistem treba da isprati a sistem preko upravljačke logike pokušava da dostigne željena izlazna stanja. Drugi režim rada autoamtskog upravljanja je programirano upravljanje gde se niz zadatih vrednosti upravljačkih signala zadaje pre početka rada. Nakon zadavanja željenih vrednosti duž definisane vremenske sekvence sistem pokušava da isprati određenu dinamiku procesa. Takođe, tokom vežbi su ispitivana dejstva podesivih parametara ugrađenog regulatora na sistem i prikazane posledice njihovih promena na dinamiku procesa. Nakon pogledane vežbe polaznik kursa će posedovati elementarno znanje iz oblasti upravljanja odgovarajućim tehnološkim procesom, načina njegove regulacije i karakterističnim dinamikama zadatog sistema.

Trajanje kursa: 62 minuta

Preduslovi

Potrebna su elementarna znanja iz oblasti računarstva i elektrotehnike.

Predavač

Course Staff Image #1

Miroslav Milovanović

Asistent na katedri za automatiku

  1. Course Number

    USS101
  2. Classes Start

    Jan 01, 2015
  3. Classes End

    Feb 21, 2019
Enroll