Skip to main content

Kontrola zagađenja životne sredine UNI

O kursu

Kurs Kontrola zagađenja životne sredine usaglašen je sa laboratorijskim vežbama i teorijskim predavanjima predmeta Zagađujuće supstance u životnoj sredini u okviru studijskog programa Hemija. U okviru kursa prezentovane su najznačajnije vrste zagađujućih supstanci u životnoj sredini, njihovi antropogeni i prirodni izvori, klasifikacija i nomenklatura, migracija zagađujućih supstanci i njihovih degradacionih proizvoda između različitih faza, mehanizmi transformacije i rasprostrianja u atmosferi, litosferi, hidrosferi i biosferi, kao i načinima i posledicama dejstva na biljke, životinje i čoveka.

Eksperimentalni deo je prezentovan kroz osnovni koncept masene spektrometrije sa gasnom hromatografijom. Nakon zadavanja željenih vrednosti režima rada: protok nosećeg gasa, temperatura ulaznog otvora gasnog hromatografa, temperatura kolone, temperatura detektora i temperaturni program za analizu, veličina uzorka i injektorska tehnika, student će moći da izvrši analizu i detekciju odabranog analita. Kao analit za demonstraciju primene i odabira navedenih parametara uzet je ftalat.

Predavači

Course Staff Image #1

Tatjana Anđelković

Redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu

  1. Course Number

    KZS101
  2. Classes Start

    Jan 01, 2015
Enroll