Skip to main content

Automatsko upravljanje UNI

O Kursu

Kurs Automatsko upravljanje baziran je na 8 video predavanja u kojima je akcenat stavljen na prikazu upravljačkih logika i demonstraciji njihovog rada u okviru različitih sistema automatskog upravljanja u realnom vremenu. U okviru svakog video predavanja obrađen je po jedan upravljački sistem. Svaka nastavna jedinica sastoji se iz sledeća tri dela: - prvi deo u kome je predstavljen sistem, opisane njegove glavne komponente i način funkcionisanja - drugi deo u kome je predstavljeno softversko okruženje sistema u okviru programa Matlab i navedene sve opcije u sklopu glavnog menija potprograma - treći deo u kome je prikazana i detaljno opisana jedna od upravljačkih logika sistema u okviru Simulink-a, izvršena njena inicijalizacija i aktivacija, i na kraju demonstracija rada sistema u realnom vremenu uz snimanje i objašnjenje pratećih odziva.

Navedeni sistemi predstavljaju izazove za realizaciju njihovih upravljačkih logika. Svaki od njih odlikuje izvesna nelinearnost što ih čini složenim upravljačkim sistemima. Te nelinearnosti prouzrokuju oscilatornost sistema i različite nestabilnosti pri radu, što se može se videti tokom demonstracije rada upravljačke logike svih modela. Sistemske nestabilnosti su rešavane uvođenjem različitih tipova upravljanja unutar upravljačkih logika sistema. Upravljačke logike prikazane u video tutorijalima su jednostavne za korisničke modifikacije posredstvom Simulink/Matlab-a i zbog toga su modeli predstavljeni u ovom kursu jako popularni u naučne i istraživačke svrhe. Cilj svake modifikacije je uklanjanje vidljivih poremećaja i nestabilnosti, i poboljšanje performansi celokupnog sistema. Svojom jednostavnošću čine prigodno okruženje i za rad studenata u okviru laboratorijskih vežbi, pisanja završnih i master radova. Polaznici kursa će nakon odslušanih 8 lekcija steći elementarna znanja o načinu rada klasičnih sistema automatskog upravljanja, upravljačkim logikama koje omogućavaju stabilan rad thi sistema, i moći će da prepoznaju dinamičke karakteristike izvršenih procesa.

Trajanje kursa: 124 min

Preduslovi

Potrebna su elementarna znanja iz oblasti računarstva i elektrotehnike.

Predavač

Course Staff Image #1

Miroslav Milovanović

Asistent na katedri za automatiku

  1. Course Number

    AU101
  2. Classes Start

    Dec 27, 2015
Enroll